Zašto postati član?
prev
next
Česta pitanja

Da li mogu zaposliti malodobnika?

Odredbama Konvencije o pravima djeteta (NN, Međunarodni ugovori, broj 12/93), odredbama Konvencije o najnižoj dobi za zapošljavanje (NN, Međunarodni ugovori, br. 03/02) kao i odredbama čl. 17.  st. 1. Zakona o radu (NN br. 149/09, nastavno: ZR) utvrđeno je da se osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje se ne smije zaposliti.

Nastavno tome navodimo da ukoliko inspektor rada u tijeku inspekcijskog nadzora utvrdi da je poslodavac zaposlio osobu mlađu od petnaest godina ili osobu s petnaest i stariju od petnaest, a mlađu od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje (čl. 17. st. 1. ZR-a), inspektor rada će sukladno st. 2. toga članka zabraniti rad maloljetnika, te će protiv poslodavca i odgovorne osobe poslodavca nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog, zbog mogućeg obilježja prekršajnog djela iz toga članka za koje su zapriječene novčane kazne za poslodavca pravnu osobu u iznosu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna, za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu poslodavca u pravnoj osobi u iznosu od 7.000,00 do 10.000,00 kuna, uz napomenu da se za prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnog radnika iznos novčane kazne uvećava dvostruko. Također navodimo da  nadležni inspektor umjesto podnošenja optužnog prijedloga za prekršaj iz čl. 17. st. 1. ZR-a može poslodavcu pravnoj osobi izreći novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 20.000,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 6.000,00 kuna. 

Nadalje navodimo da je odredbama čl. 19. st. 4. ZR-a utvrđeno da će ministar pravilnikom propisati koje su to aktivnosti u kojima uz prethodno odobrenje inspektora rada smiju uz naplatu sudjelovati osobe iz čl. 17. st. 1. ovoga Zakona. Dok je st. 6. istog članka utvrđeno da će inspektor rada zabraniti rad maloljetnika ako sudjeluje u aktivnosti bez njihovog prethodnog odobrenja, a što ima i obilježje prekršajnog djela kažnjivo po čl. 294. st. 1. t. 9. i st. 2. i 3. ZR-a.

Ako zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika s petnaest i starijeg od petnaest godine za sklapanje određenog ugovora o radu, osim maloljetnika koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, maloljetnik je poslovno sposoban za sklapanje i raskidanje toga ugovora te za podizanje svih pravnih radnji u svezi s ispunjenjem prav i obveza iz tog ugovora ili u svezi s tim ugovorom. No, ukoliko je poslodavac zaposlio maloljetnika bez odobrenja njegovog zakonskog zastupnika isti je počinio prekršaj iz čl. 18. st. 1. ZR-a, kažnjivog po čl. 293. st. 1. t. 2. i st. 2. istog Zakona, a za koji prekršaj su zapriječene novčane kazne za poslodavca pravnu osobu u iznosu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna, za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu poslodavca u pravnoj osobi u iznosu od 4.000,00 do 6.000,00 kuna, uz napomenu da se za prekršaj počinjen u odnosu na maloljetnog radnika iznos novčane kazne uvećava dvostruko.

U svim slučajevima nezakonitog zapošljavanja maloljetnika u kojima je utvrđeno da se radi protivno sankcioniranim odredbama ZR-a, ali i drugih zakona čiju provedbu odredbi nadziru inspektori rada Državnog inspektorata, inspektori rada će poduzeti mjere sukladno svojim nadležnostima (podnijeti optužne prijedloge, donijeti rješenja, i dr.), ali će o mogućim nezakonitostima iz nadležnosti drugih tijela obavijestiti ta tijela poradi postupanja iz njihove nadležnosti (centri za socijalnu skrb, Ministarstvo unutarnjih poslova, Pravobraniteljicu za djecu, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa - prosvjetna inspekcija, Ministarstva financija -  Porezna uprava, Hrvatski zavod za zapošljavanje).

Postavite pitanje pravnoj službi
captcha refresh