Zašto postati član?
prev
next
Pravna služba

VODIČ ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI


OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI


Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/09, 43/09, 88/10. i 50/12.) propisani su način i uvjeti pod kojim ugostitelji mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.
Člankom 3. stavkom. 1. cit. Zakona propisano je da ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti.
Osim naprijed navedenih, ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati i određene udruge i ustanove poimenično navedene u članku 3. stavku 2. cit. Zakona ukoliko su ishodile rješenje nadležnog ureda državne uprave o ispunjenim uvjetima za neku od vrsta, odnosno vrsta i kategorija ugostiteljskih objekata.

Sukladno članku 14. stavku 1. cit. Zakona za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u
ugostiteljskim objektima moraju biti ispunjani minimalni uvjeti za vrstu glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata, usluga i drugi uvjeti propisani cit. Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.
Ugostitelj sukladno članku 19. stavku 1. cit. Zakona ne može obavljati ugostiteljsku djelatnost bez rješenja nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma da objekt ispunjava uvjete propisane tim Zakonom i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta, odnosno minimalnih uvjeta i uvjeta kategorije, na zahtjev ugostitelja sukladno članku 25. cit. Zakona donosi nadležni ured prema mjestu sjedišta ugostiteljskog objekata, a rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta kategorije za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“ (za vrste koje se označavaju zvjezdicama), te za kampove donosi Ministarstvo turizma.

LEGALITET OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

1. Ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka


Novi ugostitelji
Pravne i fizičke osobe koje žele obavljati ugostiteljsku djelatnost, tj. pružati ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka moraju biti registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11. – pročišćeni tekst), odnosno Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 68/07. i 79/07.).
Pored navedenog, pravne i fizičke osobe koje žele obavljati ugostiteljsku djelatnost, tj. pružati ugostiteljske usluge prehrane, pića i napitaka u ugostiteljskim objektima, moraju sukladno odredbama članka 25. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10. i 50/12.) ishoditi rješenje nadležnog ureda kojim je utvrđeno da prostor, uređaji i oprema ispunjavaju propisane uvjete sukladno odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona i to:

- Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
„Restorani”, “Barovi”, „Catering objekti” i „Objekti jednostavnih usluga” („Narodne novine”
broj 82/07. i 82/09.).

Postojeći ugostitelji
Ugostitelji koji su poslovali na dan stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, tj. na dan 28. prosinca 2006. godine, a ishodili su rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju propisanih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Narodne novine“ broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 21/03, 175/03, 52/04, 106/04. i 84/05.), nisu dužni ishoditi novo rješenje o ispunjavanju propisanih uvjeta, već nastavljaju s radom po postojećem rješenju, ali su dužni uskladiti svoje poslovanje s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani”, “Barovi”, „Catering objekti” i „Objekti jednostavnih usluga” („Narodne novine” broj 82/07. i 82/09.) do 16. kolovoza 2012. godine.

2. Ugostiteljske usluge smještaja

Novi ugostitelji
Pravne i fizičke osobe koje žele pružati ugostiteljske usluge smještaja, moraju biti registrirane za obavljanje te djelatnosti, odnosno pružanje takvih usluga sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 152/11. – pročišćeni tekst), odnosno Zakona o obrtu („Narodne novine“, broj 77/93, 90/96, 102/98, 64/01, 68/07. i 79/07.).
Pored navedenog, pravne i fizičke osobe koje žele pružati ugostiteljske usluge smještaja, moraju sukladno odredbama članka 25. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10. i 50/12.) ishoditi rješenje nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma kojim je utvrđeno da prostor, uređaji i oprema ispunjavaju propisane uvjete za vrstu, odnosno kategoriju, posebni standard i oznaku kvalitete sukladno odredbama tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona i to:

-Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli („Narodne novine” broj 88/07, 58/08. i 62/09.);

-Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata
kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“ („Narodne novine“ broj 75/08. i 45/09.), te

- Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji drugih vrsta smještajnih
objekata iz skupine „Kampovi i druge vrste objekata za smještaj“ („Narodne novine“ broj 49/08. i 45/09.).

Postojeći ugostitelji

a) hoteli

Na pravne i fizičke osobe, koje su pružale ugostiteljske usluge smještaja u hotelu, aparthotelu, turističkom naselju, turističkom apartmanu, pansionu i guest housu na dan 28. 12. 2006.( tj. na dan stupanja na snagu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti), a do tada su ishodili rješenje sukladno odredbama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“ („N.N.“, broj 48/02, 108/02.-ispr., 132/03, 73/04. i 67/06.) primjenjuju se odredbe tog Pravilnika.
Pravne i fizičke osobe koje nisu ishodile rješenje po naprijed cit. Pravilniku, a pružaju
ugostiteljske usluge u smještajnim objektima iz skupine „Hoteli“, primjenjuju se odredbe
Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupne „Hoteli“ („N.N.“, broj 88/07, 58/08. i 62/09.), osim na ugostiteljske objekte vrste
„Guest house“ na koje se primjenjuju odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji,
posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“ („Narodne novine“ broj 48/02, 108/02, 132/03, 73/04. i 67/06.)

b) kampovi

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ( Narodne novine“ broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10. i 50/12.) propisano je da su ugostitelji, koji na dan 28. 12. 2006., tj. na dan stupanja na snagu tog Zakona, obavljaju ugostiteljsku djelatnost u smještajnim objektima kampovima koji se kategoriziraju iz skupine „Kampovi i druge vrste objekata za smještaj“, a do 28. 12. 2006. nisu ishodili rješenje o kategorizaciji sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine „Kampovi i druge vrste objekata za smještaj“ (Narodne novine“ broj 175/03. i 106/04.) dužni su ishoditi rješenje o kategorizaciji do 30. travnja 2015. godine.

Obveze ugostitelja u obavljanju ugostiteljske djelatnosti

Ugostitelj je, u obavljanju ugostiteljske djelatnosti, dužan:

1. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta
smještenog u građevini zaštićenoj kao kulturno dobro, na propisani način, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma (članak 9. stavak 1. točka 1.);

2. Vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno
neradnim danima, pridržavati se istaknutog radnog vremena, te se pridržavati propisanog radnog vremena (članak 9. stavak 1. točka 2. i 7.). Kod ove obveze ugostitelja, treba imati u vidu odredbe članka 8. cit. Zakona. Dakle, ugostitelj sam utvrđuje radno vrijeme svog ugostiteljskog objekta koje mora biti u skladu s propisanim radnim vremenom;

3. Utvrditi kućni red u ugostiteljskim objektima za smještaj i istaknuti ga na recepciji te
izvadak iz kućnog reda istaknuti u svim sobama i apartmanima (članak 9. stavak 1. točka 3.). U kućnom redu mora se, između ostalog, istaknuti i obavijest o vođenju knjige žalbi i o mjestu gdje se nalazi na jeziku na kojem je sastavljen kućni red, a sukladno Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe;

4. Utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u
količinama i kakvoći sukladno normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu (članak
9. stavak 1. točka 4.). Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog normativa, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema utvrđen normativ;

5. Vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se
istaknutih cijena, a kod pružanja usluga smještaja u cjenicima istaknuti i iznos boravišne
pristojbe, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka (članak 9. stavak 1. točka 5.). Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog cjenika, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema cjenik usluga koje nudi. Glede navedenog, ukazuje se na odredbu članka 59. Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ („Narodne novine“ broj 82/07. i 82/09.) kojom je propisano da ugostiteljski objekti iz skupina «Restorani», «Barovi» i „ Objekti jednostavnih usluga“ moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom. Iznimno, ugostiteljski objekti vrste restoran i gostionica mogu imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi, ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića. Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku. U ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način. U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom. Pored navedenog, prema Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, u cjenicima odnosno jelovnicima mora se istaknuti obavijest i o vođenju knjige žalbe i mjestu gdje se nalazi na jezicima na kojima su sastavljeni. Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku. Jelovnik i karta pića obavezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe. Jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti, ako ih gost zahtjeva;

6. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i
cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta, a kod pružanja usluga smještaja navesti u računu i iznos boravišne pristojbe (članak 9. stavak 1. točka 6.);

7. Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostora
ugostiteljskog objekta iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub,
noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati (članak 9. stavak 1. točka 8.);

8. Na propisan način voditi knjigu gostiju u ugostiteljskom objektu za smještaj tj. sukladno odredbama Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (članak 9. stavak 1. točka 9.). S obzirom da novim Pravilnikom nije propisano da se postojeće knjige gostiju moraju zamijeniti, ove knjige vrijede i nadalje dok se ne istroše, odnosno dok se ne promijeni ugostitelj u ugostiteljskom objektu;

9. Voditi knjigu žalbi na propisan način u svakom objektu, u roku od pet dana izjavljen
prigovor dostaviti Državnom inspektoratu, te u roku od 15 dana od dana izjavljenog prigovora odgovoriti na prigovor tj. sukladno odredbama novog Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (članak 9. stavak 1. točka 10.). Danom stupanja na snagu tog Pravilnika prestao je važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe. Prema novom Pravilniku, knjiga žalbi mora se voditi u svim objektima, prostorijama i na prostorima u kojima se pružaju ugostiteljske ili turističke usluge. Iznimno, može se voditi jedna knjiga žalbi za više ugostiteljskih objekata vrste
sobe i/ili apartman koji se nalaze u istoj građevini. Knjiga žalbi mora se nalaziti na mjestu pristupačnom korisnicima ugostiteljskih i turističkih usluga, te se na istaknutom mjestu u prostorijama i prostorima u kojima se pružaju ugostiteljske ili turističke usluge mora staviti obavijest na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku da se vodi knjiga žalbi i gdje se nalazi.
S obzirom da novim Pravilnikom nije propisano da se postojeće knjige žalbe moraju zamijeniti, postojeće knjige žalbe vrijede i nadalje dok se ne istroše, odnosno dok se ne promijeni ugostitelj u ugostiteljskom objektu;

10. U ugostiteljskom objektu za smještaj osigurati goste od posljedica nesretnog slučaja.
Navedenu obvezu ugostitelj dokazuje policom osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kod osiguravajućeg društva (članak 9. stavak 1. točka 11.);

11. Pisanim putem obavijestiti nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o prestanku
obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene. (članak 9. stavak 1. točka 12.). Ova obveza odnosi se na trajni prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti tj. ne odnosi se npr. na prestanak sezonskog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ili prestanak obavljanja djelatnosti za vrijeme privremene obustave;

12. Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na
higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, kao i obveze subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane, te ostali zdravstveni uvjeti za rad sukladno posebnim propisima (članak 9. stavak 2.). Odredbom članka 134. Zakona o hrani propisano je da su se subjekti u poslovanju s hranom bili dužni uskladiti sa odredbama članka 51. stavka 1. tog Zakona (tj. moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a);

13. Ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima dužan je, uz naziv
vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge
naturistima (članak 9. stavak 4.). Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se
pružaju usluge naturistima.

14. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom
poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog
objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem
nadležnog ureda odnosno Ministarstva (članak 10.);

15. Zabranjeno je neposredno ili posredno, putem javnih glasila, interneta, promidžbenim materijalima i sl. oglašavati i/ili reklamirati pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno objekata u kojima se pružaju te usluge, bez ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti za pružanje tih usluga (članak 3a.);

16. Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva (članak 11. stavak 1.). Iznimno, ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost, ali uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta (članak 11. stavak 2.);

17. Ugostitelj ne smije usluživati, odnosno dopuštati konzumiranje alkoholnih pića u
ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. Pored toga, propisana je obveza
ugostitelju da mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku o zabrani usluživanja,
odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, te ne smije usluživati alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (članak 12.).

UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU I SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Fizička osoba (koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac), koja želi pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu (u daljnjem tekstu: iznajmljivač) ili u seljačkom domaćinstvu treba sukladno članku 33. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ishoditi rješenje o odobrenju nadležnog ureda za pružanje tih usluga. Uvjeti koje mora ispunjavati domaćinstvo, odnosno seljačko domaćinstvo propisani su odredbama sljedećih provedbenih propisa:

Postojeći pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Na fizičke osobe koje na dan 1. rujna 2007. tj. na dan stupanja nas snagu Pravilnika o
razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“, broj, 88/07, 58/08. i 45/09.) imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, primjenjuju se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Narodne novine“ broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03, 175/03, 52/04, 106/04. i 84/05.).
Na ispunjavanje uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju seljačkih domaćinstava koja na dan 19. siječnja 2008. tj. na dan stupanja na snagu Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu („Narodne novine“, broj, 5/08, 46/08.- ispr., 44/11. i 118/11.) imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, primjenjuju se odredbe Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu („Narodne novine“ broj 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03. i 42/04.).

Novi pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Fizička osoba koja želi pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu (iznajmljivači) ili u seljačkom domaćinstvu treba sukladno članku 33. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ishoditi rješenje o odobrenju nadležnog ureda za pružanje tih usluga. Uvjeti koje mora ispunjavati domaćinstvo, odnosno seljačko domaćinstvo propisani su odredbama sljedećih provedbenih propisa:

- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“, broj, 88/07, 58/08. i 45/09.);
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu („Narodne novine“ broj 5/08, 46/08.- ispr., 44/11. i 118/11.).

Obveze pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

Fizička osoba koja pruža usluge u domaćinstvu (iznajmljivač) ili u seljačkom domaćinstvu dužna je u pružanju tih usluga:

1. vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s
oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda (članak 31. stavak 1. točka 1.);

2. u svakom objektu istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi,
informaciju o plaćanju boravišne pristojbe, te se pridržavati istaknutih cijena (članak 31. stavak 1. točka 2.);

3. utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve
usluge pruža, i pružati usluge po utvrđenim normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu (članak 31. stavak 1. točka 3);

4. izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim
popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu (članak 31. stavak 1. točka 4);

5. voditi popis gostiju na propisani način (članak 31. stavak 1. točka 5.);

6. prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim
materijalima ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije objekta koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda (članak 31. stavak 2.);

7. iznajmljivač ne smije, neposredno ili putem drugih osoba koje nisu registrirane za
posredovanje u prodaji usluga smještaja, nuditi i prodavati svoje usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima izvan svog objekta, osim na prostorima, pod uvjetima i na način koji svojom odlukom može propisati predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (članak 28. stavak 5.).


INSPEKCIJSKI NADZOR

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i provedbenih propisa za primjenu tog Zakona obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata (članak 39. stavak 2.).

Ukoliko gospodarski inspektor tijekom provedbe inspekcijskog nadzora obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga utvrdi da se ugostiteljska djelatnost obavlja, odnosno da se ugostiteljske usluge pružaju bez upisa u propisani registar, odnosno Upisnik ili bez odobrenja, ili bez rješenja o ispunjavanju propisnih uvjeta, tada će sukladno članku 40. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti usmenim rješenjem u zapisniku do otklanjanja utvrđenih nedostataka, a najkraće na rok od 30 dana od izricanja usmenog rješenja zabraniti pravnoj ili fizičkoj osobi daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga.
Usmeno rješenje izvršava se pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad kojom se obavlja ugostiteljska djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, najkasnije u roku od 24 sata od izricanja usmenog rješenja ili na drugi pogodan način tj. naplatom novčanih kazni.
Sukladno članku 40. stavku 5. Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga neće se izvršiti, a zapečaćene prostorije, postrojenja, uređaji i druga oprema za rad će se otpečatiti i prije isteka roka od 30 dana, ukoliko se nadležnom inspektoru dostavi dokaz o otklanjanju utvrđenih nedostataka, te dokaz o uplati 30.000,00 kuna u korist državnog proračuna, a za objekte u kojima se pružaju usluge smještaja dokaz o uplati 2.000,00 kuna za svaki objekt, odnosno smještajnu jedinicu u objektu, do najviše 100,000,00 kuna ukupno u korist državnog proračuna.
Žalba se može uložiti samo na pisani otpravak rješenja i ne zadržava izvršenje rješenja.

Ukoliko gospodarski inspektor utvrdi da se ugostitelj ne pridržava propisanog radnog
vremena, donijeti će sukladno članku 41. stavku 1. i 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
usmeno rješenje koje će izreći odmah ugostitelju, odnosno njegovom zaposleniku, iako ugostitelj nije prisutan provedbi inspekcijskog nadzora, kojim će zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelju koji se ne pridržava propisanog radnog vremena u trajanju od 30 dana od dana izricanja usmenog rješenja.
Usmeno rješenje izvršava se pečaćenjem prostorija, postrojenja, uređaja i druge opreme za rad kojom se obavlja ugostiteljska djelatnost (najkasnije 24 sata od izricanja usmenog rješenja).
Usmeno rješenje se sukladno članku 41. stavku 4. Zakona neće izvršiti, a zapečaćene
prostorije, postrojenja, uređaji i druga oprema će se otpečatiti i prije isteka roka do 30 dana, ukoliko ugostitelj nadležnom inspektoru dostavi dokaz o izvršenoj uplati novčanog iznosa od 30.000,00 kuna u korist državnog proračuna.

Ako se inspekcijskim nadzorom utvrde nedostaci u poslovanju nadziranih subjekata,
gospodarski će inspektor sukladno članku 42. stavku 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti donijeti upravno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka određujući rok za otklanjanje istih.
Ukoliko nadzirana osoba u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, gospodarski inspektor će sukladno članku 42. stavku 2. cit. Zakona donijeti upravno rješenje kojim će nadziranoj osobi zabraniti obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje pojedinih ugostiteljskih usluga u objektu u kojem su utvrđeni nedostaci i nepravilnosti, dok se ti nedostaci i nepravilnosti ne otklone.

Za utvrđene prekršaje glede nelegalnog pružanja ugostiteljskih usluga, gospodarski inspektor će sukladno odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pored upravnih mjera, poduzeti i kaznene mjere kojima je propisana novčana kazna za prekršaj pravne osobe u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi i za fizičku osobu u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.
Uz izrečenu novčanu kaznu pravnoj i fizičkoj osobi oduzeti će se i imovinska korist
pribavljena prekršajem (članak 44.). Za ostale vrste prekršaja propisane su novčane kazne u odredbama članaka 45.do 48. cit. Zakona. Zaštitne mjere zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisane su odredbama članaka 49. i 50. cit. Zakona.

Gospodarski inspektori Državnog inspektorata u okviru svog djelokruga rada i nadležnosti prilikom provedbe inspekcijskih nadzora kod pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge nadzirat će i primjenu sljedećih Zakona :

1. Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - ZOUDP („Narodne novine“ broj 125/08, 55/09.-ispr. i 119/09.);

2. Zakona o mjeriteljstvu – ZM („Narodne novine“ broj 163/03. i 111/07.);

3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – ZAPSP („Narodne novine“ broj 167/03,
79/07. i 80/11);

4. Zakona o hrani – ZOH („Narodne novine“ broj 46/07, 84/08, 155/08. i 55/11.) i sljedećeg provedbenog propisa za primjenu tog Zakona:
- Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane („Narodne novine“ broj 63/11. i 79/11.);

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost moraju prilikom prezentacije hrane koju nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju dati informaciju o prisutnosti sastojaka hrane koji mogu izazvati alergije i/ili intolerancije sukladno Prilogu 3. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, te iste informacije dokumentirati potrošaču u slučaju njegovog zahtjeva sukladno odredbi članka 3. stavka 5. citiranog Pravilnika.
Uputa vezana za ovu obvezu objavljena je na web stranici Ministarstva poljoprivrede
http://www.mps.hr/UserDocsImages/HRANA/web%20UPUTE%20ZA%20UGOSTITELJE.pdf,
s ciljem pomoći ugostiteljima prilikom reklamiranja i prezentiranja hrane vezano za davanje informacija o prisutnosti alergenih sastojaka u posluženoj hrani.

5. Zakona o vinu – ZOV („Narodne novine“ broj 96/03, 25/09, 22/11. i 55/11.), te sljedećih
provedbenih propisa za primjenu tog Zakona i to:
- Pravilnik o vinu („Narodne novine“ broj 96/96., 7/97., 117/97. i 57/00.);
- Pravilnik o voćnim vinima („Narodne novine“ broj 73/06, 24/11, 28/11, 62/11. i 82/11.)